Làm thế nào là máy móc được sử dụng để khai thác than